Kreative Trøndelag
Trondelag Nettskole > Tilbud voksne > Helsearbeiderfaget

Helsearbeiderfaget

bilde elever helsefagarbeider

Hvem kan ta faget?

Helse- og oppvekstfag er et nettbasert tilbud til voksne som ønsker seg en yrkesutdanning innen helse- og oppvekstsektoren.  Tilbudet gir stor fleksibilitet for deg som er avhengig av å bo hjemme eller være i jobb, samtidig som du studerer.

Vg1- kurset legger grunnlaget for mange yrkesutdanninger. Etter bestått Vg1 kan du velge mellom Vg2 ambulansefag, barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfag, fotterapi, hudpleie eller helseservicefag. Helseservicefaget fører frem til Vg3 apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær. De ulike utdanningsmulighetene vil du lære mer om i faget yrkesutøvelse.

Nettsskolen tilbyr pr i dag Vg1 og Vg2 helsearbeiderfag.

 

Begrensning i fleksibiliteten til tilbudet:

Du må påregne at det kan bli 3 samlinger et sted i Sør-Trøndelag:

  • 1 obligatorisk oppstartsamling av en dags varighet
  • 1 obligatorisk samling på høsten av inntil to dagers varighet
  • 1 obligatorisk samling på våren av inntil to dagers varighet (eksamensrelatert).

Du må også påregne å ha praksis i inntil 526 timer i løpet av Vg1 og Vg2 for å dekke kravet til yrkesfaglig fordypning  (PTF).

 

Kort presentasjon av helsearbederfaget

Vg 2 Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til å møte samfunnets økende behov for helse-og omsorgstjenester. Programfagene skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper i forhold til fysisk og psykisk helse.

Opplæringen skal bidra til å gjøre helsefagarbeideren skikket til å observere og bruke kunnskaper om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.

Helsefagarbeideren kan arbeide i alle deler av helse- og omsorgstjenesten. De fleste er ansatt i kommunehelsetjenesten. Dette kan være hjemmesykepleien, på sykehjem og i boliger for personer med funksjonsnedsettelse. Brukere med psykiske lidelser og rusproblemer er også en aktuell pasient-/brukergruppe. Andre kan være ansatt i spesialisthelsetjenesten på sykehus.

 

Hvordan foregår undervisningen

Undervisningen foregår via læringsplattformen it`s learning.  Det betyr at du er avhengig av PC og tilgang til internett. På it`s learning  vil det kontinuerlig bli lagt ut videoforelesninger, oppgaver og lenker som du kan jobbe med.

 

På Vg2 helsearbeiderfag brukes Gyldendal sitt læreverk 2. utgave, 2. opplag 2013

Helsefremmende arbeid: God helse1 (ISBN 978-82-05-41922-3 ) og God helse 2 (ISBN 978-82-05-41923-0)

Kommunikasjon og samhandling: God kommunikasjon (ISBN 978-82-05-41548-5)

Yrkesutøvelse: God Yrkesutøvelse (ISBN 978-82-05-41924-7)

 

Hovedområder og kompetansemål

Helsefremmende arbeid: Programfaget bygger på kompetansen fra vg1 og handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse. I faget inngår også grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og sykdomslære. Helse, miljø og sikkerhet og forebygging av belsatningslidelser og førstehjelp er også en del av faget.

Kommunikasjon og samhandling: Programfaget dreier seg om hva kommunikasjon og samhandling betyr for mennesker med ulike behov. Grunnleggende verdier som empati, respekt og toleranse står sentralt. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker, konflikthåndtering, objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding og relevant regelverk i forhold til taushetsplikt.

Yrkesutøvelse: Programfaget dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn skal ivaretas. Planlegging, gjennomføring og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt.

Læreplan Vg2 Helsearbeiderfag:

http://www.udir.no/kl06/HEA2-01/Hele

 

Vurdering og eksamen

På Vg2 Helsearbeiderfag er det i tillegg til standpunktkarakter i programfagene en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Siden eksamen er praktisk er det nødvendig at du har relevant praksis fra før eller at du tar dette via YFF (omtalt ovenfor). Relevant praksis for helsefagarbeider er f.eks sykehjem, hjemmetjeneste, arbeid i bolig for psykisk utviklingshemmede.

For deg som har mye praksis/realkompetanse i helsearbeiderfaget finnes det egne ordninger – se her:

https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/praksiskandidat

https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/realkompetanse

 

Hva gjenstår for å gå opp til fagprøve når du er ferdig med alle programfag og PTF?

Hvis du ikke har bestått fellesfagene fra Vg1 og Vg2 (Norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag) fra før, trenger du:

  • 2 år i lære i et helseforetak
  • Opplæring slik at du består fellesfag

 


Utskriftsvennlig versjon